Salgsbetingelser

Generelle salgsbetingelser for Involve! Pro-X

 

1. INNLEDNING

1.1 Disse alminnelige salgsbetingelser kommer til anvendelse ved alt salg som skjer fra Involve! Pro-X eller selskaper / avdelinger av Involve! Pro-X slik dette er angitt som part i pakkseddel, ordrebekreftelse eller faktura. Eventuelle avvik fra salgsbetingelsene må være skriftlig avtalt mellom partene. Ved motstrid mellom en enkelt ordre og salgsbetingelsene skal ordrebekreftelsen ha forrang.

 

2. BESTILLING OG ORDRENOTERING

2.1 Såfremt annet ikke er avtalt med kunde blir enhver bestilling mottatt av Involve bekreftet av Involve i form av ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen er endelig og bindende, og disse salgsbetingelsene er en del av den bekreftede ordre og partenes avtale.

2.2 Involve innestår ikke for feil eller misforståelser som måtte oppstå dersom bestillingen er mottatt pr. telefon. Feil som oppstår ved skriftlige og elektroniske bestillinger og som skyldes forhold hos Involve vil bli korrigert eller utbedret uten ugrunnet opphold.

2.3 For enhver bestilling eller ordre gjelder Involves generelle salgsbetingelser uavhengig av om kunden har vist til egne betingelser i forbindelse med bestilling.

 

3. SALGSPRISER

3.1 Såfremt annet ikke er særskilt avtalt mellom partene gjelder de priser som fremgår av Involves nettbutikk. Oppgitte priser gjelder for de pakkestørrelser som fremgår av Involves kataloger. Alle priser som oppgis er uten merverdiavgift. 3.2 Involve forbeholder seg retten til å foreta endringer i priser uten varsel når ikke annet er avtalt.

 

4. FORSENDELSE OG FRAKT

4.1 Dersom ikke annet er avtalt skriftlig skjer alle leveranser i henhold til FCA (Incoterm 2010). 4.2 Delleveringer aksepteres av kunde og eventuelle restanser blir levert fortløpende med mindre annet er avtalt spesielt. 4.3 Risikoen for varens beskyttelse går over på kjøper ved levering iht. leveringsbetingelsen under 4.1 Eiendomsretten går over til kjøper når betaling er mottatt. 4.4 Forsendelser skjer normalt iht. avtale med den enkelte kunde. 4.5 Dersom det avtales at Involve betaler frakt står Involve fritt til å velge transportør. 4.6 Paller og pallekarmer anføres til selvkostpris. 4.7 Sertifikater debiteres etter sertifiseringens omfang.

 

5. KVANTITET

5.1 Levert kvantitet innenfor +/- 5 % av bestilt mengde er akseptert toleranse.

 

6. BETALINGSBETINGELSER

6.1 Standard betalingsbetingelser for kredittklarerte kunder er netto pr. 14 dager. Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i henhold til nevnte kredittid. Hvis ikke annet er avtalt, er kredittkjøpspris lik kontantpris (kontantsum). For nevnte kredittid påløper det ingen kredittkostnader. Annet kjøp skal betales kontant eller forskuddsbetales. Kjøper skal betale mot faktura selv om deler av ordren ikke er levert til samme tid. 6.2 Ved forsinket betaling svares rente iht. Morarenteloven av 17.12.1976 6.3 Involve har salgspant i varen inntil den er betalt, Jfr. Panteloven av 8.2. 1980 nr. 2 kap. 3. Involve har rett til å kreve tilbakelevering i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven kap. 9, hvis oppgjør ikke har funnet sted innen avtalt kredittid.

 

7. MANGLENDE LEVERINGER/FORSINKELSER

7.1 Levering skal skje i henhold til ordre og leveringsforpliktelsen anses ikke som oppfylt før alle ordrelinjer i bestillingen er levert. Delleveringer aksepteres fullt ut, og Involve har rett til å sørge for fullevering innenfor rimelige tidsfrister. 7.2 Involve plikter imidlertid å underrette kjøper dersom det er grunn til å anta at den avtalte leveringstiden ikke kan overholdes. Dersom ny leveringstid ikke er akseptabel for kjøper må dette umiddelbart meddeles skriftlig til Involve og kunden har da rett til å avbestille ordren eller den delen av orden som ikke kan leveres innen akseptabel tid. Varer som er spesialbestilt for kunden kan ikke avbestilles. 7.3 Bortsett fra kundens rett til å avbestille som følge av forsinket levering, er ethvert krav fra kjøper som følge av Involves forsinkede levering utelukket. 7.4 Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter bestillingen i den utstrekning overholdelsen er blitt forhindret av Force Majeure.

 

8. RETURAVTALE

8.1 Retur av varer kan kun skje etter skriftlig avtale med Involve. Kunden skal ved returavtalens inngåelse få oppgitt et returavtalenummer som skal påføres forsendelsen og følger de returnerte varene tilbake til Involves mottakskontroll. 8.2 Varer hvor samlet ordreverdi er under NOK 1000,- kan uansett ikke returneres. 8.3 Returomkostninger belastes med 20% av fakturabeløp. Returfrakt dekkes av kunde. Frakt i forbindelse med bestilling/levering krediteres ikke. 8.4 Det skal i returavtalen klargjøres årsaken til retur. Varenummer og kvantum samt ordrenummer skal angis. 8.5 Alle returnerte varer må være ubrukte og befinne seg i uskadet originalemballasje. 8.6 Dersom returen ikke oppfyller ovennevnte krav vil varene bli returnert på kjøpers regning.

 

9. PATENT OG RETTIGHETER

9.1 Dersom Involve leverer varer som er frembrakt iht. kjøpers tegninger og spesifikasjoner, innestår kjøper for at produksjonen kan foregå uten at tredjemanns immaterielle rettigheter krenkes. For det til felle at slik tilvirkning av produkter krenker tredjeparts rettigheter, forplikter kjøper seg til å dekke alle omkostninger og krav som Involve måtte bli påført som følge av slik krenkelse.

 

10. REKLAMASJON OG PRODUKTANSVAR

10.1 Leveransen skal oppfylle bestillingens spesifikasjoner og være i samsvar med angitte krav til ytelse. 10.2 Kjøper skal snarest mulig og uten ugrunnet opphold etter mottak, undersøke varene, og umiddelbart reklamere til Involve dersom forsendelsen ikke samsvarer med ordrebekreftelsen. 10.3 Dersom reklamasjonen medfører retur av varer dekker Involve returfrakt kun når Involves transportør benyttes. Forsendelse avtales og merkes med Involves returnummer. Reklamasjon som ikke er berettiget krediteres ikke, og varen returneres på kjøpers regning. 10.4 Ved transportskade hvor Involves transportør er benyttet, må transportskaden anmerkes på fraktbrev ved levering og meldes til Involve umiddelbart. 10.5 Dersom leveransen lider av en mangel har Involve rett og plikt til å utbedre mangelen innen rimelig tid, herunder ved å foreta omlevering. Dersom utbedring eller omlevering ikke kan skje, har kunden rett til å få tilbake kjøpesummen. 10.6 Dersom Involve påtar seg å foreta bearbeidelse av et produkt (overflatebehandling, kapping m.m) etter kundens spesifikasjoner og ønsker, påtar ikke Involve seg noe ansvar for hva slik bearbeiding kan medføre med hensyn til endrede materialegenskaper i produktet. 10.7 Utover det som følger av ovenstående, har Involve ikke ansvar for mangler. Dette gjelder for ethvert tap manglene måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og økonomiske konsekvenstap. 10.8 Involves produktansvar følger av Produktansvarsloven, likevel slik at Involves ansvar er begrenset oppad til 3 million kroner pr. skadetilfelle.

 

11. TVISTSPØRSMÅL

11.1 Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister mellom partene vedrørende en bestilling eller et salg avgjøres av de alminnelige domstolene. Oslo Tingrett vedtas som verneting.

 

 

Kontakt oss